Kwaliteit, Privacy, en Klachten en Meldcode HuiselijkGeweld

 

 

 

Waarborgen Kwaliteit

 

Ik ben geregistreerd psychosociaal therapeut bij het NFG. Dat betekent dat ik een erkenning heb als beroepsbeoefenaar van complementaire zorg door koepelorganisatie RBCZ.  Hiermee verplicht ik mij er, als professioneel psychosociaal therapeut toe volgens een bepaalde beroepscode te werken en er voor zorg te dragen dat ik mijzelf jaarlijks voldoende bijschool. Verder ben ik gecertificeerd (NOBCO) coachde.

En tot slot ben ik CRKBO erkend groepstrainer. Om de kwaliteit van de samenwerking met cliënten te waarborgen maak ik afspraken over behandeling, tarieven, privacy en klachten. Deze afspraken leggen we vast d.m.v. een Informed Consent Verklaring.

 

Privacy verklaring bij therapie

 

Privacy tijdens de behandeling en betreffende het dossier

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Het dossier bevat je gevens uit de intake, het behandelplan, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken of tests en behandelingen. Ik hou er de voortgang van je proces in bij en bewaar de door ons samen, tijdes de sessies, gemaakte documenten.

 

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens

 

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

 • ik verplicht ben te melden wanneer er onverhoopt toch persoonlijke informatie gelekt is. 


Als je behandelende therapeut heb ik, naast jouzelf, als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je kunt ten alle tijden inzage in het dossier krijgen.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Wanneer het belangrijk is om informatie met een andere behandelaar te delen wordt dit persoonlijk met jou besproken en maak ik van jouw toestemming een aantekening in het dossier. Je vult daar een speciaal toestemmingsformulier in.

 

 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook hiertoe worden afspraken met je gemaakt waarvan een expliciete aantekening in het dossier komt te staan.

 

 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. De meeste zorgverzekeraars vragen om een geboortedatum op de factuur.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen, door middel van een formulier.

 

Het bewaren van je dossier

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Hiertoe worden je gegevens digitaal opgeslagen in een digitaal cliëntenportaal. Het papieren dossier wordt na het afronden van je traject en het digitaal archiveren, vernietigd.

 

Het versturen van gegevens

Voor het digitaal versturen van gegevens wordt gebruik gemaakt van ZIVVER al een beveiligde omgeving.

 

 

Privacy en de website

Voor het waarborgen van uw privacy met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u eventueel via het contactformulier op de website www.sodalis.nl heeft kenbaar gemaakt is een verwerkersovereenkomst met de provider gesloten. Het betreft Hostnet BV vertegenwoordigd door dhr D. Dijkstra. In deze overeenkomst is neergelegd dat er door Hostnet BV geen gebruik gemaakt kan worden van uw gegevens voor eigen doeleinden. 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden bij je zorgverzekeraar. Je vindt op de factuur de volgende gegevens

 

 • je naam, adres en woonplaats

 

 • je geboortedatum en de datum van de behandeling

 

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling 'psychosociaal consult'

 

 • de kosten van het consult

 


Klachtenreglement

 

Het klachtenregelment van Sodalis coaching & therapie is gebaseerd op de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

 

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

 

Binnen deze wet is sprake van een viertal te onderscheiden stappen:

 

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Een conactpersoon klachtenbehandeling kan u bijstaan de gesprekken met de zorgverlener
 3. Mocht ook dit onvoldoende resultaat brengen dan kan de contactpersoon zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging de NFG. info@de-nfg.nl, de klachtenfunctionaris contactpersoonklachtbehandeling@de-nfg.nl
 4. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Je kunt alle stappen nalezen op de site van Camcoop/klachtenregelingen


Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

 

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, dit is uiteraard niet mijn intentie en ik zal altijd feedback serieus nemen.

Mocht je dus feedback met me willen delen of ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat graag van je.

 

Meldcode Huiselijk Geweld

 

Huiselijk geweld is van alle tijden. Veel mensen maken zich in deze tijd zorgen, er gebeurt nogal wat in de werld. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen.

Weet dat je in mijn praktijk altijd terecht kunt voor advies, hulp of om je verhaal kwijt te kunnen. We kijken samen welke hulp er voor jou het beste is, hiervoor hanteren we de meldcode en signaalkaart. Het is onze professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Dit alles om jou de beste hulp te bieden die op dit moment het beste bij je past.

 

Wil je een kennismakingsgesprek plannen? Vul dan het volgende formulier in: https://forms.gle/EsD9mZFCt9dL7Hgq9

Heb je een kennismakingsgesprek gehad en klikt het? Vul dan de volgende intake vast (deels) in voor onze volgende afspraak: https://forms.gle/EiaEeQsqpD5XoYpu5

We zullen de antwoorden tijdens de volgende bijeenkomst bespreken.

Lees en onderteken na de intake de volgende verklaring en stuur deze per email toe: Verklaring

Download, lees en onderteken ook de werkmap door en stuur deze als digitaal bestand toe, je krijgt hiervoor een speciaal beveiligd e-mailadres na de intake.  

 

Sodalis Behandelovereenkomst Pdf
PDF – 121,1 KB 49 downloads